Make your own free website on Tripod.com
Home talaan ng mga nilalaman

Apat ng Panimulang mga Katanungan

 

Ano ang Kabala?

Ang kaalaman ng Kabala ay siyentipikong sangkap para sa pag-aaral ng mundong espiritwal. Para saliksikin ang ating mundo, gamit natin ang mga siyensyang natural tulad ng pisika, kemika, at biologiya. Nguni't pinag-aralan ng mga siyensyang natural ang ating mundong pisikal lamang na nahuhulo natin sa limang sentido. Para maunawaan nating mabuti ang mundong kinagagalawan natin, kailangan natin ang sangkap pananaliksik na makapagsaliksik sa nakatagong larangan, 'yong hindi nahuhulo ng ating mga sentido. Ang sangkap na ito ay ang kaalaman ng Kabala.

Batay sa kaalaman ng Kabala, ang katotohanan ay binubuo ng dalawang puwersa o katangian: ang nais tumanggap at ang nais magkaloob, magbigay. Dahil sa ang nais magkaloob ay nais ding magbigay, gumawa ito ng nais tumanggap kaya mas nakilala siya sa tawag na "Manlilikha". Dahil doon, ang kabuuan ng nilikha kasama na tayo ay mga patunay sa nais tumanggap.

Gamit ang Kabala, magagawa natin kasama sa mga pangunahing pwersa ng katotohanan-pagtanggap at pagkaloob-sa ating pakinabang. Hindi lang sa ito'y nagturo sa atin sa desinyo ng paglikha, kundi paano maging taga-desinyo, kasing-makapapangyarihan at kasing-marunong ng lahat ng bagay tulad ng orihinal na taga-desinyo ng katotohanan.

 
  

The Wandering Faith Ministry (AD 1999)

Top