Make your own free website on Tripod.com
Home talaan ng mga nilalaman

 

 

Kasama sa serye na ito:

Apat ng Panimulang mga Katanungan

 

Sino ang makapag-aral ng Kabala?

Nang si Rav Kook-dakilang Kabalista sa ika-20 siglo at pinakaunang pangunahing Rabbi ng bansang Israel-ay tinanong kung sino ang makapag-aral ng Kabala, ang sagot niya ay malinaw: "Kahit sino na may gusto".Sa nakaraang isang daang taon, lahat ng mga Kabalista walang kataliwasang naghayag ng malinaw at sa maraming pagkakataon na sa kasalukuyan ang Kabala ay bukas para sa lahat. Karagdagan, sabi nila na ito'y mahalagang sangkap para lutasin ang sandaigdigang krises na kanilang hinulang darating at sa kasalukuyan ay hinarap natin.

Ayon sa lahat na mga Kabalista, tapos na ang mga araw ng pagtatago ng Kabala. Ang kaalaman ng Kabala ay dating itinago dahil takot ang mga Kabalista na ito'y gamitin sa maling paraan at maling pagkakaintindi. At totoo nga, ang konteng tumagos ay nagdulot ng maraming maling pagkaunawa sa paksa. Dahil sa sabi ng mga Kabalista na ang ating henerasyon ay handa na para maintindihan ang tunay na kahulugan ng Kabala at para linisin ang nakalipas na maling pagkakaintindi, ang siyensyang ito ay binuksan na para sa lahat na may adhikaing matuto.

 
  

The Wandering Faith Ministry (AD 1999)

Top