Make your own free website on Tripod.com
Home talaan ng mga nilalaman

 

 

Kasama sa serye na ito:

Apat ng Panimulang mga Katanungan

 

Ano ang tinuturo ng mga aklat ng Kabala?

Ang mga aklat ng Kabala ay nagtuturo ng pagkakabala-balangkas ng mga mundong espiritwal, at paano ang bawa't isa sa atin makarating doon. Ang aklat ng Kabala ay parang giya ng paglalakbay. Kung gusto mong maglakbay sa bagong siyudad, seguradong gusto mo ang tulong ng giya ng paglalakbay para sabihin sa iyo kung alin ang mga pinakamagandang lugar puntahan, pinakamagandang coffee shops at mga klab, at alin ang di dapat puntahan dahil di mo gusto ang ano mang iyong matuklasan.

Kahalintulad dito, ang mga aklat ng Kabala ay magsabi sa iyo kung paano nilikha ang mga mundong espiritwal, alin sa mga "lugar" dito ay mas masaya at alin ang hindi. Mangyari pa, ito'y hindi mga lugar na pisikal kundi estadong espiritwal na maranasan ng sinumang Kabalista.

Isa pang bagay na masabi sa iyo ng mga aklat ng Kabala ay kung paano hanapin ang katotohanang espiritwal. Kung gusto mong pumunta sa isang lugar sa mundong ito, kailangan mo ng mapa sa lugar na iyon, at giya sa paglalakbay para pag-aralan ang lugar mismo. Sa espiritwalidad, ginawa na ng mga aklat ng Kabala ang lahat para sa iyo- "ipinakita" saan ang mga mundong espiritwal, dinala ka doon at inilibot ka.

 
  

The Wandering Faith Ministry (AD 1999)

Top