Make your own free website on Tripod.com
Home talaan ng mga nilalaman

Ang Kabala at Ako

 

Pananaw--ang Trabaho sa Espiritwal

Bawa't isang araw tayo ay dumaan ng dose-dosena kung hindi daan-daang mga kalagayan na hindi tayo sang-ayon sa isang paraan o iba. Maaaring magising ka na ang maybahay mo ay nakasimangot, taong nakaaway mo nang papunta ka sa trabaho, mga problema sa amo o ang proyekto sa buong mag-araw, ang listahan ay lubos na walang hanggan.

      Ngunit ang karamihan sa mga negatibong mga karanasang ito ay dumaan sa atin ni wala man lang ang pandalawang isip. Ang pinakamaliit na mga pangyayari na muntik na nating hindi bigyan ng pansin. Kung tayo ay hindi komportable sa ating upuan o ang pag-inom ng tubig ay dumaan sa maling daanan, tayo ay ngumiwi, magsaayos at magpatuloy sa ating araw.

      Nguni't ang bawat isa sa mga negatibong pangyayaring ito ay nagbigay sa atin ng pagkakataon sa paghanda ng gawaing espiritwal. Ito ay ganito dahil ang espiritwalidad ay may kinalaman sa lahat ng ating pananaw tungo sa Lumikha. Sinabi sa atin ang dalawang batayang katotohanan. Una, na walang iba kundi Siya lang, ibig sabihin na walang ibang pwersa sa mundo kundi ang Lumikha lang, at Siya ay dahilan sa bawa't isang kilos, ang pwersang namamahala.

      Pangalawa, sinabi sa atin na hindi lang na ang Lumikha ay siyang responsable sa bawa't pangyayari na mangyari, nguni't ang bawa't isa sa mga sitwasyongs ating maranasan sa buong araw hanggang sa pinakamaliit na mga pangyayari ay mabuti. Sa ibang salita, walang pakialam kung ang ating naranasan ay negatibo o positibong karanasan, ang Lumikha ay talagang gumawa ng gawaing pag-ibig na ang pawang laman lamang ay kabutihan. Ang ibig sabihin nito ay ang bawa't isang kilos na mangyari sa ating buhay ay pagkakataon sa gawaing espiritwal.

      Ang ating pananaw tungo sa Lumikha ay kung saan tayo nagsimula sa ating lakbay espiritwal. Mayroon tayong tatlong iba't ibang pagpilian ng pananaw tungo sa Lumikha hinggil sa kahit anong pangyayari. Ito ay ang mga sumusunod:

1. Hindi man lang natin kinilala ang Lumikha hinggil sa pangyayari. Ito ay kinilalang lubusang walang pakialam sa espiritwalidad at tayo ay nasa panlupang anyo lamang. Ito ay tinatawag na namuhay bilang hayop.

2. Inisip nating suriin ang ating pananaw tungo sa Lumikha at nakitang hindi talaga natin masabi na ang Lumikha ay ang dahilan sa gawaing ito. Sa ibang salita, mayroong Lumikha ayon sa ating kaalaman, pero baka mayroon pang ibang mga pwersa sa mundo na siya ring dahilan sa mga bagay tulad ng gawaing kararanas lang natin. Ito ay tinatawag na dobleng pagkatago.

3. Sa kahuli-hulihan ang pangatlong pananaw na maaari nating maranasan ay ang Oo, naintindihan natin na mayroong Lumikha na responsable sa bawa't isang pangyayari sa mundo, pero ang iba nito ay masama at nagbigay sa atin ng pighati. Ito ay tinatawag na solong pagkatago.

      Mangyari lang na ang ating layunin ay ang maintindihan na ang Lumikha ang responsable sa lahat ng bagay na mangyayari at ang lahat na bagay mangyayari ay dakila, perpekto, wala nang mas mabuti pa. Pero minsan tayo ay magulumihanan at mag-isip na ang ating gawain ay ang baguhin ang ating pananaw kung saan tayo nakadama sa pamaraang ito.

      Ito ay ganap na imposible. Para sa mga taong nag-isip na maaring mabago ang kanilang sariling pagkatao ay pruweba na sila ay nasa kahibangan. Ang Lumikha lamang ang maaring maging dahilan sa pagbabagong ito. Subalit ang maaari nating gawin ay ang gustuhin ito at ang gustuhin ito sa kabuuan ng ating puso. Ang huling bahaging ito, ang gustuhin para makapaggawa ay nagbigay ng lahat ng kapurihan sa lahat ng bagay sa Lumikha at ang unawain na ang lahat ng ito ay mabuti ay ang pinakamahalagang baitang sa ating gawain. Ito ay tinatawag na panalangin.

      Subalit ang huling baitang na ito ay nangangailangan na tayo ay maging bihasa sa pagsusuri sa kahit ano at bawa't pangyayari na hindi tayo sang-ayon na mangyari sa atin kasindalas na maari nating gunitain. Tandaan, ang ating layunin bago tayo pumasok sa espiritwalidad ay una, ang suriin ang ating pananaw tungo sa Lumikha. Pagkatapos nating madiskubre ang mga pangyayari na hindi natin maaaring ipasa sa Lumikha, o hindi maaaring masabi na ang gawain ng Lumikha ay kabutihan lamang ang pangatwiranan ang Kanyang mga gawain, kailangan nating subukan ang gustuhin na pangatwiranan ang mga gawaing iyon.

      Kung lalo nating gustuhin na pangatwiranan ang Lumikha, mas mabilis na marating natin ang ating layunin. Sa pag-aaral at pagtatrabaho sa loob ng grupo, dahil sa mga pagpupunyaging ito, ang Lumikha ay nagbigay sa atin ng maraming mga pagkakataon na bilisan ang prosesong ito ng espiritwal na pagbubunyag. Pero ito ay depende na sa atin kung samantalahin ang mga kahanga-hangang mga regalo galing sa Kanya.

 
  

The Wandering Faith Ministry (AD 1999)

Top