Make your own free website on Tripod.com
Home talaan ng mga nilalaman

Apat ng Panimulang mga Katanungan

 

Sino si Bnei Baruch?

Bnei Baruch - Kabbalah Education and Research Institute ay isang organisasyon para mag-aral, magturo at palaganapin ang kapani-paniwalang Kabala. Sa taong 1991, si Rav Michael Laitman, PhD ay nagtatag ng Bnei Baruch para sa mga layuning inilarawan. Pinangalanan niya itong Bnei Baruch (mga anak ni Baruch) sa ala-ala ng kanyang guro, ang dakilang Kabalista Rabbi Baruch Ashlag, siya mismo ang panganay na anak na lalaki at kahalili sa Kabalistang si Rabbi Yehuda Ashlag, ang may akda ng Sulam (hagdanan) kumentaryo ng The Book of Zohar.

Para palaganapin ang kanyang mensahe, tinustusan ng Bnei Baruch ang site na ito, naglathala ng mga aklat, mga sulatin o dyaryo at lumikha ng mga programa sa radyo at sa telebisyon. Halos isang milyong gumagamit (user) ang bumibisita sa site na ito buwan-buwan at libu-libo sa kanila ay mga aktibong myembro na sumusuporta sa layunin at tumulong para ito'y mapalaganap, sa kabutihan ng sangkatauhan.

 
  

The Wandering Faith Ministry (AD 1999)

Top