Make your own free website on Tripod.com
Home
 
 
 
pinoykabala@live.com
"Ang kaalaman ng Kabala ay nagtuturo ng kapaki-pakinabang na paraan para maabot ang lalong mataas na mundo at ang pinagmumulan ng ating pag-iral. Sa pag-abot ng tunay na layunin ng buhay, ang tao ay makarating sa kasakdalan, katiwasayan,at walang hangganang kaligayahan at ang kakayahang mapangibabawan ang mga limitasyon ng oras at lugar habang nabuhay sa mundong ito."
-Rav Michael Laitman, PhD
Laitman


Pag-ibig Ay Ang Daan

Sa buong panahong itinagal ng kasaysayan ng sangkatauhan, makikita natin na kung ano ang itinayo ng pag-ibig ay sinisira ng pagkamakasarili. Kahit ganoon, ang pamaraang tunay na panatilihin tayong buo ay natuklasan noon pa. Ang kailangan nating gawin ay ang pag-aralan ito. [may karugtong...]


Ang Kabala ay Pumagitna

Ang Kabala ay naging lihim humigit-kumulang 2,000 taon ang nakaraan. Ang dahilan ay simple -- wala pang pangangailangan nito. Simula noon, ang sangkatauhan ay okupado sa pagpayabong ng relihiyon ng isang diyos, at kinamamayaan, ng siyensya o agham. [may karugtong...]


Ang Kabala ay di Pilosopiya

Sa sinaunang panahon, ang Kabala ay pumukaw sa mga may dakilang pag-iisip para pumailanglang at hanapin ang kahulugan pero ang sanga ng "pilosopiya," ay dagling pumihit sa ibang direksyon. [may karugtong...]


Mga Tanong na Sinagot ni Rav Laitman

Mga Tanong na sinagut ni Rav Michael Laitman PhD -galing sa pakikipanayam alinsunod sa New Jersey's "Courier Post" [may karugtong...]

Thank you for the visit, we are updating our sites regularly...
The Wandering Faith Ministry AD 1999
pinoykabala@live.com