Make your own free website on Tripod.com
Home talaan ng mga nilalaman

Ang Kabala at Ako

 

Tutukan ang Hangarin, Hindi Ito Sugpuin

Mayroong limang antas ng ating mga hangarin, hinahati sa tatlong grupo. Ang unang grupo ay mga hangaring panghayop (pagkain, pagsusupling, at tirahan); ang pangalawa ay mga hangaring pantao (kayamanan, karangalan, karunungan), at ang pangatlong grupo ay ang hangaring espiritwal (ang "tuldok ng puso").

      Habang ang dalawang nauunang grupo lamang ang aktibo, nagpasya tayong "sugpuin" ang ating mga hangarin sa pamamagitan ng kinaugaliang pamamaraan at sa pagpigil nila. Nang ang "tuldok ng puso" ay lumitaw, ang naunang dalawang mga paraan ay hindi na gumawa sa kanilang trabaho, at tayo ay naghanap ng ibang paraan. Ito ay kung kailan ang kaalaman ng Kabala ay muling lumabas, pagkatapos na maitago sa libu-libong taon, naghihintay sa oras na ito ay kailanganin.

      Ang kaalaman ng Kabala ay ang paraan para sa ating Tikkun (pagsasaayos). Sa paggamit nito, maaari nating baguhin ang ating Kavana (pakay) mula sa gustong bigyang kasiyahan ang sarili, na tinatawag nating pagkamakasarili, sa gustong bigyang kasiyahan ang buong Kalikasan, ang Lumikha, na tinatawag nating pagkamapagbigay.

      Ang personal, panlipunan at pangmundong mga problema na dinanas natin sa kasalukuyan ay totoong problema paano natin itutok ang ating mga hangarin. Kapag gagamitin natin ang kaalaman ng Kabala para pagbigyang kasiyahan ang huli, pinakadakilang kahilingan sa lahatóang hangarin sa espiritwalidadólahat ng mga problema ay malulutas kaagad, dahil ang kanilang ugat ay nasa pagkawalang-kasiyahang espiritwal na dinanas ng marami.

 
  

The Wandering Faith Ministry (AD 1999)

Top